Algemene voorwaarden Sportmaat Personal Training

Artikel 1 – Definities
Sportmaat Personal Training (KvK Centraal Gelderland 64825841) gevestigd Vicarie 74, 6666 HL te Heteren is een eenmanszaak die tot doel heeft het verzorgen van personal training in de ruimste zin des woord. Daarbij inbegrepen alle activiteiten die onder Sportmaat Personal Training worden aangeboden zoals; het uitoefenen of doen uitoefenen van personal training, weerbaarheidstraining, het adviseren op het gebied van voeding, voedingssupplementen, leefstijl en mindset, het verzorgen van blessurebehandelingen en prestatieverbetering en het aanbieden van trainingen voor bedrijven, groepen en sportclubs.

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Wederpartij: de contractspartij van Sportmaat Personal Training;

Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere opdracht aan Sportmaat Personal Training, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde opdracht en zijn eveneens van toepassing in gevallen waarvan voor de uitvoering door Sportmaat Personal Training derden dienen te worden betrokken.
 • De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Deze algemene voorwaarden tezamen met de overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen Sportmaat Personal Training en het lid / de wederpartij.
 • Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

Artikel 3 – Overeenkomst

 • Een Overeenkomst komt eerst tot stand, nadat de opdracht schriftelijk door Sportmaat Personal Training is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan Sportmaat Personal Training slechts worden vertegenwoordigd door de eigenaar.
 • Sportmaat Personal Training is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden indien Sportmaat Personal Training dat het beste acht voor het beoogde resultaat, enkel en alleen na voorafgaande goedkeuring van het Lid c.q. de wederpartij.

 

Artikel 4 – Offertes en aanbiedingen

 • Alle offertes en aanbiedingen van Sportmaat Personal Training zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 • Sportmaat Personal Training kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien het Lid c.q. de contractpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Sportmaat Personal Training niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 • In geval van teamtraining/teambuilding is naast de Overeenkomst een Opdrachtbevestiging vereist.

 

Artikel 5 – Lidmaatschap

 • Lid worden van Sportmaat Personal Training kan op de volgende manieren:
 1. Het papieren inschrijfformulier, tevens Overeenkomst, in te vullen, te ondertekenen en bij Sportmaat Personal Training in te leveren; of
 2. De- in geval van Bedrijfsfitness- met de werkgever overeengekomen wijze.
 3. Jeugdige leden tot 18 jaar kunnen zich uitsluitend inschrijven met goedkeuring en ondertekening van het inschrijfformulier door de ouder/wettelijk vertegenwoordiger.
 • Elk lidmaatschap van Sportmaat Personal Training is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. Voor aanvang van de training zal eerst een intakegesprek plaatsvinden voorzien van een meetmoment. Tijdens deze intake zullen de doelstellingen en de condities van het Lid worden besproken. Gedurende het traject wordt de voortgang op vooraf geplande momenten besproken. Om resultaten zichtbaar te maken zullen progressiefoto’s worden gemaakt.
 • Bij inschrijving heeft het Lid het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen (en het lidmaatschap niet is gebruikt) af te zien van het lidmaatschap door dit schriftelijk mede te delen. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap niet gebruikt in die periode dan is deze herroeping kosteloos.
 • Als het maximum aantal leden is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van Sportmaat Personal Training, kan een persoon of onderneming indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst.
 • Sportmaat Personal Training behoudt zich het recht voor om een inschrijving te weigeren, zonder opgaaf van reden.
 • Een overeenkomst bij Sportmaat Personal Training wordt aangegaan voor de duur en vorm zoals aangegeven bij inschrijving.

 

Artikel 6- Termijn en betaling

 • Met uitzondering van met een werkgever overeengekomen tarieven, zijn alle trainingen en tarieven te vinden op sportmaatpt.nlof per e-mail op te vragen.
 • Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
 • Betaling van het lidmaatschap dient 4 trainingen vooruit te geschieden in geval van Personal Training of Partner Training. In geval van Combat Trainingen kan het Lid een losse les kopen welke vooraf dient te worden betaald. Teambuilding dient tevens vooraf te worden betaald.
 • Indien Sportmaat Personal Training het verschuldigde lidmaatschapsgeld niet vooraf heeft ontvangen, is zij gehouden de training op te schorten.Indien het Lid, ook na in gebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. Sportmaat Personal Training is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te geven ter incasso. In dat geval is het Lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd ( zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.
 • Betaling van blessurebehandeling en prestatieverbetering geschiedt achteraf. Dit kan zowel contant, per overboeking of middels factuur, met een betalingstermijn van 14 dagen.
 • Indien het Lid in verzuim is door een betalingsachterstand, kan Sportmaat Personal Training de overeenkomst met direct ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staan, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd ( zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, ineens en direct bij het Lid te ( laten) incasseren.
 • Sportmaat Personal Trainingbehoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks per 1 januari met maximaal 5% te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 5%.

Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

Indien het Lid geen gebruik maakt van de overeenkomst vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

 • Indien het Lid naar de beoordeling van Sportmaat Personal Training aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen en door middel van een medische schriftelijke verklaring, blijvend geen gebruik kan worden gemaakt van de overeenkomst, krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving.

 

Artikel 7 – Trainingen

 • Het lid is verplicht kennis te nemen van de huisregels en deze na te leven.
 • Het Lid mag ten alle tijden van Sportmaat Personal Training volledige inzet en discipline verwachten, dit verwacht Sportmaat Personal Training echter ook van het Lid.
 • Sportmaat Personal Training en het Lid zullen zowel vooraf als tussentijds kijken naar doelstellingen, te verwachten en reeds behaalde resultaten, leefstijl en voeding, en de fysieke en mentale toestand waarin het Lid zich bevindt. Hierop zullen de trainingen worden aangepast.
 • Het Lid kan gedurende de hele training vragen stellen aan Sportmaat Personal Training, en via social media en de website op de hoogte blijven van de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van training, voeding en leefstijl.
 • Trainingen van Sportmaat Personal Training zijn gebaseerd op leren bewegen, fysiek trainen en mentaliteit. Het monitoren, sturen en bijscholen van dit proces behoort tot een vaste dienst binnen dit traject.
 • Trainingen zijn gebaseerd op een militaire aanpak en mindset. Dit leidt tot een gedisciplineerde, resultaatgerichte, maar zeer verantwoordelijke training waarin veel van het Lid verwacht wordt.
 • Sportmaat Personal Training faciliteert verschillende soorten trainingen. Samen met het Lid wordt gekeken naar de meest passende oplossing.
 • Het lid dient lichamelijke veranderingen, vormen van pijn en onbehagen en andere medische indicaties vooraf, of gelijk na constatering tijdens de training, bij Sportmaat Personal Training te melden.
 • Het Lid begrijpt dat door fysieke activiteit blessures of andere complicaties kunnen ontstaan, zonder dat dit nalatigheid van Sportmaat Personal Training met zich meebrengt.
 • Sportmaat Personal Training behoudt zich het recht voor om lessen uit te stellen c.q. af te gelasten in verband met vakantie, ziekte of enige vorm van overmacht, zonder recht op restitutie.
 • Afspraken dienen uiterlijk 12 uur van tevoren geannuleerd te worden. Wanneer een afspraak korter dan 4 uur van tevoren wordt geannuleerd, zal deze afspraak volledig in rekening worden gebracht. Indien het Lid herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt is Sportmaat Personal Training gerechtigd reserveringen te weigeren zonder gehouden te zijn tot enig vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. (Gedeeltelijke) restitutie van het betaalde bedrag vindt in dit geval nimmer plaats.

 

Artikel 8 – Duur en opzegging van het Lidmaatschap

 • Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt een lidmaatschap aangegaan voor onbepaalde tijd. Indien het lidmaatschap uitdrukkelijk wordt aangegaan voor een bepaalde tijd, zal deze bepaalde tijd nimmer meer dan twaalf maanden bedragen indien de wederpartij een consument is.
 • Beëindiging van een lidmaatschap kan enkel schriftelijk geschieden met inachtneming van een maand opzegtermijn. Opzegging geschiedt door een brief of e-mail te sturen aan Sportmaat Personal Training met het verzoek tot beëindiging van het lidmaatschap. Dit schrijven moet voorzien zijn van een handtekening en duidelijk de NAW-gegevens van het lid vermelden.
 • Sportmaat Personal Training behoudt zich het recht voor om bij ernstige overtreding of schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag of in geval van wanprestatie of bij gebrek aan discipline en doorzettingsvermogen, ter exclusieve beoordeling van Sportmaat Personal Training, het lidmaatschap (per direct) te beëindigen. Restitutie vindt in dit geval nimmer plaats.

 

Artikel 9 – Persoonsgegevens

 • Sportmaat Personal Training verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke weten regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming die sinds mei 2018 van kracht is
 • Het Lid kan in dit kader schriftelijk een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens indienen. Sportmaat Personal Training zal hier binnen 4 weken op reageren.
 • De privacyverklaring van Sportmaat Personal Training is te vinden op de website en kan op verzoek worden toegestuurd.

 

Persoonsgegevens die Sportmaat Personal Training verwerkt;

Sportmaat Personal Training verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor een juiste uitvoering van haar bedrijfsvoering. Dit zijn voornamelijk naam en adresgegevens. Daarnaast verwerken wij ook andere persoonsgegevens. Hierbij kunt u denken aan telefoonnummers, email adressen en IBAN nummers. Dit alles ten behoeve van het correct verwerken van uw lidmaatschap.

 

 

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens;

Naast gewone persoonsgegevens verwerkt Sportmaat Personal Training ook bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die door de wet extra bescherming krijgen vanwege een grote mogelijkheid op inbreuk op iemands privacy.

Het bijzondere persoonsgegeven dat wij verwerken zijn uw medische gegevens, echter alleen indien daarvoor een noodzaak bestaat. ( bijvoorbeeld informatie van uw arts of fysiotherapeut omtrent uw gezondheid. Dit kan van belang zijn voor uw training.)

Deze gegevens verwerken wij alleen met uw toestemming, en alleen omdat Sportmaat Personal Training uw gezondheid wil waarborgen.

 

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige opslag;

Sportmaat Personal Training verwerkt uw (bijzonder) persoonsgegeven als wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak.

Persoonsgegevens worden niet gedeeld en niet langer bewaard dan noodzakelijk.

 

Artikel 10Intellectueel eigendom

Sportmaat Personal Training dan wel zijn licentiegevers behouden zich alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door hem gehanteerde werkwijzen en methoden, beschikbaar gestelde inhoud, waaronder maar niet beperkt tot opdrachten, workshops, voedingsplannen, work-outs, programmatuur, alsook op de door hen gevoerde beeldmerken en merknamen. Het is de wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of anderszins te (doen) gebruiken op een wijze die verder gaat dan het gebruik van die goederen zoals de overeenkomst daarin voorziet.

 

Artikel 11 – Klachten

Klachten dienen schriftelijk bij Sportmaat Personal Training te worden ingediend. Sportmaat Personal Training zal hier binnen een week op reageren.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 • Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten die deel uitmaken van Sportmaat Personal Training alsmede het gebruik van alle apparatuur is geheel voor eigen risico van het lid.
 • Sportmaat Personal Training verleent zijn diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Voor zover de aard of strekking van de overeenkomst daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt Sportmaat Personal Training zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en kan hij niet instaan voor het behalen van de resultaten die het Lid met het aangaan van de overeenkomst beoogde te behalen.
 • Sportmaat Personal Training en/of hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid.
 • Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Sportmaat Personal Training gesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Sportmaat Personal Training onder die aansprakelijkheidsverzekering draagt. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van Sportmaat Personal Training beperkt tot het door hen in rekening gebrachte honorarium.
 • Het lid wordt aansprakelijk gehouden voor schade die hij of zij toebrengt aan derden door schuld of opzet, daaronder begrepen een nalaten, aan de apparatuur van Sportmaat Personal Training, of aan andere eigendommen en/of gebruiksvoorwerpen van Sportmaat Personal Training en derden.
 • Het Lid is gehouden zijn eigendommen veilig op te bergen. Sportmaat Personal Training aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal en/of beschadiging van goederen en eigendommen van leden.
 • Bij het inschakelen van derden door Sportmaat Personal Training, zal zij steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Sportmaat Personal Training is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

 

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht  

 • Op de rechtsverhouding tussen Sportmaat Personal Training en het Lid is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van Sportmaat Personal Training.
 • Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Centraal Gelderland. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst.